Čo robíme

Genesis Capital v číslach

€ 
 4 
 mil.
fondy privátneho kapitálu
€ 
 160 
 mil.
pre podniky
€ 
 30 
 mil.
investícií

Čo ponúkame

Rozvojový kapitál


Ponúkame pomoc pri získavaní kapitálu na podporu a financovanie rozvoja malých a stredných podnikov v stredoeurópskom regióne.

Financovanie odkupov majetkových podielov


Sprostredkovávame financovanie na rastový kapitál a na nákupy typu management buy-out, management buy-in a leveraged buy-out.

Prostriedky z fondu GPEF III


V súčasnosti je v otvorenom fonde Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) k dispozícii 60 miliónov eur. Táto suma môže vyrásť.

Podpora priemyslu aj služieb


GPEF III je všeobecný fond zameriavajúci sa na tradičné priemyselné odvetvia, ako aj na nové perspektívne odbory a služby v rôznych oblastiach.

Investičné kritériá

Finančné zdroje Fondu sa investujú do základného kapitálu alebo do obchodných podielov spoločností.
Investovaná čiastka sa pohybuje v rozsahu 3 milióny až 12 miliónov eur; v spolupráci so spoluinvestorom sú možné aj vyššie investície.
Vhodné investičné príležitosti vyhľadávame a hodnotíme predovšetkým podľa nasledujúcich kritérií:
  • existujúca spoločnosť s niekoľkými rokmi histórie
  • silný rastový potenciál
  • skúsený manažérsky tím s preukázateľnou schopnosťou realizácie rozvoje
Podiel v spoločnosti sa obvykle zhodnocuje do 3 až 7 rokov od zainvestovania, a to prevažne predajom strategickému investorovi. Stratégia predaja musí byť jasná už pri vstupe do spoločnosti.
Nesprostredkovávame štandardné úvery alebo čisto projektové financovanie.
Vyhýbame sa projektom v oblasti:
  • nehnuteľností,
  • zbrojného priemyslu,
  • hazardných hier,
  • zábavy pre dospelých,
  • tabakových výrobkov a liehovín.

Genesis Capital v číslach

€ 3-12 mil.
investície do jednej firmy
3-7 rokov
angažovanosť v jednej firme

Investičný proces

Nasledujúci opis investičného procesu je iba orientačný. Konkrétny postup a doba trvania sa pri jednotlivých transakciách môžu líšiť podľa charakteru transakcie a investície.

Získanie informácií o spoločnosti

Získanie informácií o spoločnosti

Na úvodnú analýzu a ocenenie potrebujeme získať základné informácie o spoločnosti, jej komerčných aktivitách, produktoch a službách, finančných výsledkoch a takisto musíme posúdiť podnikateľský zámer. Rozsah požadovaných informácií sa môže líšiť v závislosti od daného podniku alebo odvetvia. Preto je žiadúce prerokovať požadované informácie s odborníkmi spoločnosti Genesis Capital. Pred získaním informácií o spoločnosti sme pripravení podpísať dohodu o mlčanlivosti a o utajení obchodných informácií.

Vyhodnotenie investičnej príležitosti

Vyhodnotenie investičnej príležitosti

Ak vyhodnotíme navrhovanú investičnú príležitosť ako zaujímavú, pokračujeme v spracovaní vlastnej analýzy a ocenení investície. Navrhneme objem investovaných prostriedkov, respektíve rozsah investície Fondu, indikatívnu cenu, podiel vo firme a ďalšie podmienky vychádzajúce z požadovanej návratnosti investície a jej ocenenia v čase výstupu/realizácie.

Návrh hlavných podmienok investície

Návrh hlavných podmienok investície

Podmienky pripravovanej investície stanovené na základe našej analýzy a nášho ocenenia predkladáme vlastníkom spoločnosti a prerokujeme ich s nimi. Ak dôjde k dohode o základných parametroch investície, uzatvára sa s predávajúcim predbežná dohoda, ktorá je formalizovaná do tzv. Term Sheetu, čo je nezáväzná dohoda vo forme zmluvy o budúcej zmluve, obsahujúca základné obchodné a právne podmienky vrátane časového harmonogramu vykonania transakcie.

Due diligence (hĺbkový prieskum)

Due diligence (hĺbkový prieskum)

Po podpise Term Sheetu s vlastníkmi zadáme vykonanie právneho a finančného hĺbkového prieskumu (due diligence) renomovaným právnym a audítorským spoločnostiam. Ak to vyžaduje druh podnikania, takisto zadáme vykonanie ekologického auditu. Na vykonanie externého hĺbkového prieskumu využívame výhradne služby renomovaných spoločností uznávaných medzinárodnou investorskou komunitou.

Vytvorenie finálnej cenovej ponuky, upresnenie podmienok

Vytvorenie finálnej cenovej ponuky, upresnenie podmienok

Na základe výsledkov due diligence sa spresní objem investície a majetkový podiel Fondu v danej spoločnosti. Ak sa v priebehu hĺbkového prieskumu neobjavia zásadné rozpory v porovnaní s informáciami, ktoré sme o podniku získali skôr, cena a ďalšie podmienky sa príliš nelíšia od cien a podmienok dohodnutých v pôvodnom Term Sheete.

Príprava právnej dokumentácie

Príprava právnej dokumentácie

V nasledujúcej fáze pripravia právni poradcovia Fondu zmluvnú dokumentáciu, ktorá odráža podmienky investície stanovené v predbežnej dohode. Ide najmä o kúpnu zmluvu, zmluvu o navýšení základného kapitálu spoločnosti, prípadne o akcionársku zmluvu.

Konečné odporučenie investície investičným výborom

Konečné odporučenie investície investičným výborom

Finálne podmienky a štruktúra transakcie sa spoločne s interným informačným memorandom a správami externých poradcov predložia investičnému výboru na odporučenie.

Podpis zmlúv a prevod finančných prostriedkov

Podpis zmlúv a prevod finančných prostriedkov

Podpisuje sa právna dokumentácia a transakcia je uzavretá.

I. týždeň
II. týždeň
III. týždeň
IV. týždeň

Riadenie portfóliovej spoločnosti

Genesis Capital v jednotlivých investíciách významným spôsobom stavia na manažment, ktorému poskytujú značnú slobodu v strategickom aj operatívnom riadení firmy. Zástupcovia Genesis Capital ako poradcovia fondov nevstupujú do bežných prevádzkových záležitostí portfóliových spoločností a firmy spravidla kontrolujú iba prostredníctvom štatutárnych orgánov. V rámci orgánov sa potom okrem výkonu kontrolnej činnosti v spolupráci s manažmentom firmy a prípadnými ďalšími vlastníkmi venujú strategickému poradenstvu, vyhľadávaniu strategických partnerov či rozboru podnikateľských zámerov s cieľom maximalizovať hodnotu spoločnosti. Svoje skúsenosti uplatňujú aj poradenstvom v oblasti riadenia cash-flow a pracovného kapitálu, so zaistením zodpovedajúceho bankového financovania či podporou rastu spoločnosti prostredníctvom vyhľadania a vykonania prípadných akvizícií.

Výstup z investície

Cieľom Genesis je maximalizovať hodnotu spoločnosti a pripraviť spoločnosť zo štrukturálneho aj strategického hľadiska na úspešný predaj, obvykle v horizonte 3 až 7 rokov. Pri riadení procesu výstupu z investície spolupracuje Genesis často s renomovanými poradenskými firmami a so špecializovanými poradcami.


Naše fondy